?

Cisza i spokój


TOP50 Gry

RPG online - najlepsze internetowe gry online, gry przeglądarkowe i MMORPG | Toplista i-rpg.pl
Kodeks Brethildin (zasady)
Regulamin Ogólny


1. Brethildin, jako gra, stanowi własność Administratora (ID 1), do którego należy pełnia władz. Może on w dowolny sposób rozporządzać grą. O wszelkich decyzjach mających istotny wpływ na przyszłość gry, gracze będą informowani w miarę możliwości jak najszybciej.
2. Administracja Brethildinu dołoży wszelkich starań, aby zachować ciągłość prowadzonej rozgrywki. W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania mające na celu rozwiązanie zaistniałych problemów.
3. Na Brethildinie obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszy Regulamin. Nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
4. Z chwilą wprowadzenia zmian w regulaminie lub nowego regulaminu, wcześniejszy regulamin przestaje obowiązywać. O wprowadzeniu nowego regulaminu lub zmian w nim, administracja zobowiązana jest natychmiastowo poinformować graczy.


Prawa i obowiązki graczy


1. Mianem mieszkańca Brethildinu określa się każdą osobę, która przeszła przez proces rejestracji, kończący się założeniem konta w grze.
2. Od momentu rejestracji nowy gracz ma 3 dni na zalogowanie się w grze. Po tym terminie jego konto zostanie umieszczone w lochach lub skasowane.
3. Każdy mieszkaniec Brethildinu jest równy wobec prawa i obowiązków, ma również możliwość odwoływania się od wydanych decyzji do osoby wyższej rangą.
4. Każdy mieszkaniec Brethildinu zobowiązany jest do:

a) Zapoznania się z regulaminem obowiązującym w grze.
b) Wybrania statystyk, ustawienia zgodnego z regulaminem awatara oraz dostosowania swojego imienia do obowiązującego w grze prawa - w ciągu 3 dni od momentu rejestracji.
c) W przypadku wybrania fabularnego lub fabularno-mechanicznego stylu gry, ma obowiązek stworzenia zgodnego z regulaminem profilu dla odgrywanej postaci - w ciągu 7 dni od momentu rejestracji.
d) Odwiedzania krainy (zalogowania się) przynajmniej raz na 30 dni. W przypadku niespełnienia tego wymogu konto może zostać umieszczone w lochach lub skasowane. W przypadku planowanej dłuższej nieaktywności, gracz może zachować konto w grze poprzez jego zamrożenie.

5. Docelowo na jeden adres IP powinno przypadać jedno konto w grze. Jednakże w przypadku, gdy z jednego adresu IP stale korzysta większa liczba osób, możliwe jest utworzenie dla każdej z nich kolejnego konta w grze z zastrzeżeniem, że:

a) Gracz informuje w widocznym miejscu w profilu oraz na forum gry o każdym wspólnym adresie IP;
b) Pomiędzy kontami założonymi z jednego adresu IP wszelkie interakcje zostaną ograniczone do niezbędnego minimum (jedno z kont nie będzie wykorzystywane wyłącznie do wspieranie rozwoju drugiego).
c) W przypadku złamania powyższych zasad, wszystkie konta założone z jednego IP mogą zostać skasowane.

5. Bezwzględnie karane będą wszystkie wykryte przypadki wykorzystywania błędów w grze. W przypadku zauważenia takowego, obowiązkiem gracza jest zgłoszenie sprawy na forum gry lub - jeśli powszechnie dostępna informacja o wykrytym błędzie może negatywnie wpłynąć na rozgrywkę – bezpośrednio do Administratora,

a) W przypadku niezgłoszenia i/lub wykorzystywania błędów w grze, konto może zostać umieszczone w lochach bądź też skasowane bez możliwości powrotu do krainy (ban).

6. Zabrania się publicznego reklamowania innych gier bądź stron internetowych powiązanych tematycznie (zapraszania do gry/rejestracji na wskazanej stronie internetowej poprzez forum, non clime bądź dodanie ogłoszenia w grze) bez zgody Administracji gry oraz masowego rozsyłania wiadomości na pocztę graczy w tym celu. Konta graczy, którzy złamią niniejszy punkt regulaminu zostaną skasowane lub umieszczone w lochach.
7. Każdy mieszkaniec Brethildinu łamiący zawarte w niniejszym regulaminie przepisy dot. imion, avatarów lub profilów ma prawo do otrzymania upomnienia przed wymierzeniem kary wraz ze stosownym uzasadnieniem (podaniem artykułu). Przed umieszczeniem konta w lochach przysługuje mu okres dodatkowych 48 godzin na poprawę.

a) W uzasadnionych przypadkach 48 godzin, które przysługują graczowi na wniesienie odpowiednich poprawek, może zostać wydłużony maksymalnie do 5 dni.
b) W przypadku, gdy gracz odmawia dostosowania się do postanowień regulaminu gry oraz celowo sprawia wyraźne problemy osobie funkcyjnej, okres 48 godzin na poprawę nie będzie mu przysługiwał (konto może zostać natychmiastowo umieszczone w lochach) – każdorazowo, w razie zaistnienia takiej sytuacji, osoba funkcyjna zobowiązana jest zamieścić screen z dowodami na forum gry dla wglądu dla pozostałych osób funkcyjnych.

8. Mieszkańcy Brethildinu mają prawo do zrzeszania się(tworzenia klanów, organizacji i rodów), jednakże na zasadach wymienionych w niniejszym regulaminie.
9. Każdy mieszkaniec Brethildinu, który doznał krzywdy ze strony innego mieszkańca Brethildinu, ma prawo zgłosić tę sprawę do odpowiedniego rangowego, wraz z dowodami popełnienia przestępstwa (wpisy z dziennika, screeny, wiadomości itp.).
10. Każdy mieszkaniec Brethildinu, który notorycznie dopuszcza się złamania któregokolwiek punktu regulaminu gry, może zostać ukarany poprzez umieszczenie konta w lochach na okres wskazany przez Administratora bądź poddany karze banicji.


Administracja i osoby funkcyjne:


1. Wszystkie osoby pełniące funkcje urzędnicze w grze, mianowane są przez Administratora Brethildinu bądź przez osobę przez niego wyznaczoną. Tryb, w jakim przyznana zostanie ranga, każdorazowo zależy tylko i wyłącznie od decyzji osób za to odpowiedzialnych.
2. Wszystkie osoby funkcyjne zobowiązane są do działania w zgodzie z regulaminem gry. Za swoje działania odpowiadają oni przed Administratorem bądź wyznaczoną przez niego osobą.
3. Osoby funkcyjne zobowiązane są do regularnego logowania się do gry, aktywnego udzielania się na forum oraz sumiennego wykonywania swoich obowiązków.
4. Każda osoba funkcyjna zobowiązana jest do informowania – w miarę swoich możliwości - o każdej dłuższej nieobecności w grze z podaniem przybliżonego terminu powrotu. W przypadkiem braku takiej informacji przy nieobecności przekraczającej okres jednego tygodnia, Administrator ma prawo odebrać rangę.

a) Gracz ma możliwość odzyskania posiadanej wcześniej funkcji po powrocie do gry, o ile wcześniej we właściwy sposób wypełniał swoje obowiązki (brak skarg, regularne raporty itd.) oraz wyrazi zainteresowanie powrotem na wcześniej piastowane stanowisku.
b) O przywróceniu gracza na stanowisko decyduje każdorazowo Administrator bądź wskazana przez niego osoba w przeciągu 2 dni od otrzymania wiadomości na ten temat.

5. W przypadku, gdy osoba funkcyjna przekroczy swoje kompetencje o tym, jakie działania zostaną wobec niej podjęte (ostrzeżenie, odebranie rangi, skasowanie konta w grze lub banicja) każdorazowo decyduje Administrator lub wyznaczona przez niego osoba.
6. Wszelkie skargi i zażalenia związane z działaniami osób funkcyjnych należy zgłaszać bezpośrednio do osoby, przed którą odpowiadają – Administratora bądź osoby przez niego wyznaczonej. Na każdą tego rodzaju wiadomość Administrator bądź osoba przez niego wyznaczona mają obowiązek udzielić możliwie najszybszej odpowiedzi (po zapoznaniu się z daną sprawą z perspektywy obu stron – a więc wysłuchaniu wersji osoby funkcyjnej).

Mistrzowie Gry

1. Mistrzowie Gry odpowiedzialni są za fabularny aspekt rozgrywki – udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące fabuły gry, czuwają nad rozwojem fabularnym gry (wyznaczają kierunek tego rozwoju), odgrywają bohaterów niezależnych na potrzeby fabuły gry, tworzą i prowadzą wątki fabularne, czuwają nad wątkami stworzonymi oraz prowadzonymi przez graczy (nadzór), sprawdzają oraz akceptują lub odrzucają karty postaci i podania składane przez graczy na forum gry.
2. Mistrzowie Gry mają prawo nagradzać (w sposób wyznaczony poprzez regulamin) graczy aktywnie biorących udział w organizowanych wątkach fabularnych oraz kreujących i prowadzących własne wątki zgodnie z realiami krainy.
3. Mistrzowie Gry czuwają nad właściwym odgrywaniem postaci przez graczy (zgodnie z realiami krainy) – w przypadku graczy, którzy nie dostosowują się do realiów krainy wyciągają stosowne konsekwencje (pierw upomnienie, po 48 godzinach mogą wymierzyć karę lochów o ile uznają ją za konieczną).
4. Administrator ma prawo wybrać Głównego Mistrza Gry, który dodatkowo odpowiadał będzie za prace wykonywaną przez całe grono Mistrzów Gry.

Nadzorcy

1. Nadzorcy odpowiedzialni są za kontrolowanie przestrzegania regulaminu gry przez graczy oraz wyciąganie stosownych konsekwencji w stosunku do tych mieszkańców krainy, którzy dopuszczą się jego złamania. Odpowiada za kontrolowanie wybranych imion i awatarów oraz profili stworzonych przez graczy pod względem zgodności zarówno z regulaminem jak i realiami gry.
2. Nadzorcy zobowiązani są do przyjmowania wszelkich zgłoszeń dot. złamania regulaminu od graczy. Każdą przedstawioną przez graczy sprawą powinni zająć się możliwie najszybciej (maksymalnie do 2 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia). W chwili zakończenia danej sprawy powinni poinformować o tym fakcie gracza, który ją zgłosił.
3. Nadzorca ma prawo do natychmiastowego usunięcia nieregulaminowego awatara bądź zmiany nieregulaminowego imienia, bez wcześniejszego upomnienia – za upomnienie uznawana wówczas jest wykonana przez niego czynność usunięcia/zmiany. Od momentu wykonania czynności usunięcia awatara/zmiany imienia, gracz posiada 48 godzin na wprowadzenie zmian zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
4. Nadzorcy mają obowiązek reagowania (pierw upomnienie, później ukaranie za wyjątkiem sytuacji skrajnych) w przypadku łamania przez graczy regulaminu poprzez zamieszczanie nieregulaminowych ogłoszeń, czy też wysyłanie nieregulaminowych, wulgarnych bądź niestosownych wiadomości na Non Climie lub forum (w przypadku forum obowiązkiem nadzorcy jest zgłoszeniem sprawy do Administratora i/lub Administratora na forum jeśli funkcje tę pełnią różne osoby).
5. Administrator ma prawo wybrać Głównego Nadzorce, który dodatkowo odpowiadał będzie za prace wykonywaną przez całe grono Nadzorców.

Karczmarze

1. Karczmarze odpowiadają za organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie rozgrywki fabularnej w karczmie bądź innych lokacjach wykreowanych w grze w formie czatu, nad którymi również będą mieli obowiązek sprawowania opieki (polecenie wydane przez Administratora lub Mistrza Gry).
2. Karczmarze mają prawo do odgrywania bohaterów niezależnych na potrzeby prowadzonej rozgrywki oraz do przyznawania punktów fabularnych (lub innych nagród zaakceptowanych przez Mistrza Gry lub Administratora) graczom aktywnie uczestniczących w danym wątku fabularnym.
3. Karczmarze zobowiązani są do ścisłej współpracy z Mistrzami Gry we wszystkich kwestiach dotyczących rozgrywki fabularnej.
4. W przypadku nieobecności Nadzorcy, Karczmarze mają prawo wyciągać konsekwencje w stosunku do graczy niewłaściwie zachowujących się w Non Climie (np. wulgaryzmy, reklama, obrażanie innych graczy).


Imiona, avatary i profile:


Imiona:

1. Obowiązkiem każdego gracza jest nadanie odgrywanej przez siebie postaci imienia, które będzie zgodne z obowiązującym w grze regulaminem. Dodatkowo gracz może nadać swojej postaci również nazwisko lub przydomek.
2. Dopuszczalne jest aby danym imieniem (lub podobnym) posługiwała się większa liczba graczy, o ile każda nosząca je postać będzie dodatkowo posiadać własne, odróżniające ją na tle pozostałych, nazwisko oraz awatar.
3. Miano postaci powinno rozpoczynać się z dużej litery oraz składać się z minimum dwóch znaków, poszczególne jego człony może rozdzielać jedynie spacja, myślnik bądź apostrof.
4. Zabronione jest posługiwanie się imieniem postaci, które:

a) Są powszechnie znanymi nazwami procesów, firm, przedmiotów, państw, miast, zwierząt, zjawisk itd. lub posiadają charakter wulgarny albo obraźliwy i nie wpasowują się w klimat gry.
b) Odnoszą się do znanych postaci książkowych, filmowych lub pochodzących z gier, mangi bądź anime, na których gracz jednocześnie wyraźnie próbuje oprzeć bądź opiera swoją postać (wyraźnie widoczne podobieństwo do pierwowzoru) i/lub które nie wpasowują się w klimat gry.
c) Odnoszą się do powszechnie znanych osób – np. aktorów, muzyków lub polityków, postaci historycznych – zarówno polskich, jak i o innej narodowości.
d) Wywodzą się z mitologii lub demonologii bądź też mogą obrażać uczucia religijne innych graczy.

5. Dozwolone jest posługiwanie się imionami współczesnymi oraz historycznymi, które wpasowują się w klimat gry, o ile wykorzystywanie ich nie jest sprzeczne z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu.
6. O dopuszczeniu danego imienia do gry (jego zgodności z regulaminem) decydują Nadzorcy. Od momentu upomnienia przez Nadzorcę, gracz posiada 48 godzin na zmianę imienia lub odwołanie się od jego decyzji do Administracji lub Głównego Nadzorcy.

Awatary i inne grafiki:

1. Każdy gracz zobowiązany jest do ustawienia awatara przedstawiającego odgrywaną postać, zgodnego z wybranymi statystykami i realiami gry, maksymalnie do 3 dnia od momentu rejestracji w grze lub resetu postaci.
2. Zabrania się, aby dwóch i więcej graczy posługiwało się w grze tą samą grafiką, za wyjątkiem sytuacji uzasadnionych (po uzyskaniu zgody ze strony Administracji).
3. Awatary oraz inne grafiki wykorzystywane w grze:

a) Nie mogą pochodzić z mangi oraz anime, być zdjęciem przedstawiającym powszechnie znaną osobę (aktor, muzyk, polityk etc). lub kadrem pochodzącym z filmu.
b) Nie mogą zawierać podpisu (za wyjątkiem napisów oryginalnych, zamieszczonych na grafice przez jej autora), za wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystywany w grze awatar został od podstaw przygotowany przez gracza posługującego się nim bądź na jego zlecenie.
c) Nie mogą składać się z prostych znaków geometrycznych (np. stworzonych w paintcie).
d) Nie mogą przedstawiać treści wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych (nieprzeznaczonych dla osób poniżej 18 roku życia), czy też nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle.
e) Nie mogą zawierać elementów niewystępujących/nieznanych w świecie Brethildinu (przedmioty, symbole etc.).
f) Mogą być fanartami opartymi o postaci z gier, filmów lub książek, o ile wpasowują się w klimat panujący w grze.

4. O zgodności awatarów oraz pozostałych grafik z regulaminem gry decydują Nadzorcy. Od momentu upomnienia przez Nadzorcę, gracz posiada 48 godzin na zmianę grafiki lub odwołanie się od jego decyzji do Administracji lub Głównego Nadzorcy.

Profile:

1. Każdy gracz mający wybrany fabularny lub fabularno-mechaniczny styl gry, zobowiązany jest do stworzenia profilu zgodnego z realiami krainy, regulaminem i wybranymi statystykami, maksymalnie do 7 dnia od momentu rejestracji w grze lub resetu konta.
2. W szczególnych przypadkach czas na napisanie profilu może zostać wydłużony, maksymalnie do 14 dni.
3. Za profil uznaje się opis postaci, który pozwala na jej zidentyfikowanie (zawiera więc podstawowe informacje na jej temat – np. wygląd, znaki szczególne, metryczkę) oraz odnalezienie (zawiera informacje o miejscu pobytu). Inne elementy profilu (charakter postaci, jej historia) nie są obowiązkowe.
4. Profil nie może:

a) Zawierać informacji, które zawarte są w Karcie Postaci (np. ekwipunek, majątek, umiejętności postaci).
b) Zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych w stosunku do innych graczy (nie ich postaci!).
c) Zawierać treści niezgodnych z realiami krainy oraz odgrywaną w grze postacią.
d) Odnosić się do świata rzeczywistego, ani też jakiegokolwiek innego uniwersum.
e) Zawierać elementów takich, jak przemoc, erotyka itp. bez zamieszczenia stosownej informacji w widocznym miejscu na górze właściwej (zawierającą wskazane treści) zakładki profilu.
f) Zawierać fragmentów sesji z innymi graczami bez uzyskania zgody na wykorzystanie tych treści od współautora/ów.
g) Zawierać treści niebędących autorstwa gracza bez umieszczenia ich w cudzysłowie, podania ich źródła oraz autora (w przypadku, gdy autor jest nieznany należy zamieścić również tą informacje).
h) W całości składać się z treści niebędących autorstwa gracza (np. składać się z samych cytatów lub być plagiatem).

5. Profil powinien być napisany w języku polskim, czytelny, w razie konieczności w odpowiedni sposób sformatowany przy wykorzystaniu dostępnych znaczników BBCode.
6. Informacje na temat wszelkich uzyskanych pozwoleń, gracz zobowiązany jest zamieścić na górze wybranej przez siebie zakładki profilu (jeśli nie jest to pierwsza zakładka – musi nosić ona tytuł ułatwiający odnalezienie tych treści, np. OT, Off top, Pozwolenia).
7. O zgodności profilu z obowiązującym w grze regulaminem i realiami krainy decydują Nadzorcy i/lub – w razie zaistnienia takiej potrzeby – Mistrzowie Gry. Od momentu otrzymania upomnienia gracz ma 48 godzin na wniesienie do profilu niezbędnych poprawek. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, okres ten może zostać stosownie do potrzeb gracza wydłużony (np. w przypadku, gdy kwestie dot. jego postaci omawiane są przez rangowych bądź stanowią przedmiot podania na forum gry).

Bohaterowie Niezależni (NPC):

1. Każdy gracz ma prawo do stworzenia dodatkowych, pobocznych postaci – bohaterów niezależnych (NPC) – jednakże nie w większej liczbie niż 3.
2. Dla każdego Bohatera Niezależnego gracz musi wybrać imię i awatar oraz napisać profil (wszystkie wymienione elementy gracz zamieszcza w odpowiedniej zakładce profilu), zgodne z postanowieniami tego regulaminu (przepisy dotyczące imion, awatarów i profili) oraz realiami krainy.
3. Gracz ma prawo do stworzenia na forum gry Karty Postaci dla wszystkich swoich Bohaterów Niezależnych, w oparciu o które będzie mógł ogrywać i rozwijać wszystkie swoje dodatkowe postaci.
4. Liczbę postaci, jaką może wprowadzić gracz do jeden sesji określa osoba prowadząca dany wątek – docelowo jedna postać może być wykorzystana na potrzeby jednej sesji. W czasie gry w karczmie dopuszczalne jest prowadzenie tylko jednej, wybranej postaci.


Regulamin Non Climy:


1. Non Clima jest ogólnie dostępnym chatem, służącym do prowadzenia luźnych rozmów, niekoniecznie związanych z grą.
2. Korzystając z Non Climy należy przestrzegać zasad etykiety, w związku z czym zabronione jest w szczególności: obrażanie innych graczy, wysyłanie wiadomości zawierających nadmierne ilości wulgaryzmów, spamowanie, reklamowanie innych stron internetowych bądź gier.
3. Za nadzorowanie Non Climy odpowiadają osoby funkcyjne – w szczególności Nadzorcy oraz Karczmarze. Mają oni prawo ukarać graczy, którzy nie przestrzegają regulaminu gry.
4. W przypadku niewłaściwego zachowania na Non Climie:

a) W pierwszej kolejności Nadzorca, Karczmarz lub inna osoba funkcyjna wysyła ostrzeżenie danemu graczowi, z informacją o rodzaju wykroczenia oraz przewidywanej karze.
b) W przypadku, gdy pomimo otrzymanego ostrzeżenia gracz nadal zachowuje się w sposób niestosowny (łamie regulamin), osoba funkcyjna ma prawo ukarać go banem na czas od 1 do 5 dni (w zależności od postawy prezentowanej przez gracza).
c) W przypadku gracza, który notorycznie łamie regulamin podczas przebywania na Non Climie dopuszcza się ban na dłuższy okres czasu (nawet do końca ery) – decyzje podejmuje Administrator na wniosek Karczmarza, Nadzorcy lub innej osoby funkcyjnej.


Organizacje i rody:


1. Mieszkańcy Brethildinu (gracze) mają prawo do zrzeszania się – tworzenia własnych organizacji i rodów oraz dołączania do tych już istniejących.
2. Organizacje oraz rody istniejące w grze dzielą się na dwie grupy:

a) Organizacje i rody pierwotne – utworzone przez Administracje lub pozostałych Twórców gry, jako nieodłączny element zaplanowanej fabuły, nad którymi sprawują opiekę wyznaczone osoby funkcyjne.
b) Organizacje i rody graczy – utworzone przez graczy za zgodą Administratora i/lub Mistrzów Gry, za ich rozwój i funkcjonowanie w grze odpowiada Założyciel.

3. W celu utworzenia własnej organizacji lub rodu w grze, konieczne jest złożenie odpowiedniego podania (zgodnego z wytycznymi zamieszczonymi na forum w dziale Projekty) na forum gry. Po zapoznaniu się z podaniem, Administrator albo Mistrz Gry wydają w stosunku do niego decyzje – akceptują, odrzucają bądź wskazują elementy, które należy poprawić przed akceptacją.
4. Aby uzyskać zgodę na utworzenie organizacji lub rodu, należy spełnić następujące warunki:

a) Nazwa organizacji oraz rangi w niej wykorzystywane powinny pochodzić z języka polskiego, być zgodnymi z realiami krainy oraz niniejszym regulaminem (zwłaszcza z przepisami dot. imion, którymi należy się w tym aspekcie kierować).
b) Nazwisko wybrane przez założyciela rodu musi wpasowywać się w realia krainy, nie może ponadto być powszechnie znanym nazwiskiem (współczesnym, historycznym, zaczerpniętym z książki, gry, filmu itd), pochodzącym zarówno z języka polskiego, jak i języków obcych.
c) Uwzględniona w podaniu liczba członków rodu lub organizacji powinna wynosić minimum 3 osoby dla rodu i 5 osób dla organizacji.
d) Zamieszczone na forum podanie o ród bądź organizacje w każdym aspekcie powinno być zgodne z realiami krainy oraz regulaminem gry.

5. Jeżeli w trakcie ery dany ród lub organizacja będą składały się z mniej niż 3 (dla rodu) lub 5 (dla organizacji) aktywnie grających (co najmniej regularnie logujących się do gry) członków:

a) Założyciel (lub wyznaczony przez niego członek rodu/organizacji) ma obowiązek w ciągu najbliższych 2 tygodni pozyskać stosowną liczbę graczy, którzy dołączą do jego rodu /organizacji. Jeśli w ciągu dwóch tygodni dany ród/organizacja nie pozyska odpowiedniej liczby graczy, Administracja ma prawo do przeniesienia go do tła (skasowanie mechanicznego rodu/organizacji z gry), przy jednoczesnym zezwoleniu pozostałym graczom dalszego prowadzenia rozgrywki postaciami z nim powiązanymi.

6. W każdym momencie możliwe jest ponowne powołanie danego rodu/organizacji do pełnoprawnego funkcjonowania w grze. W tym celu należy zgłosić się do Administracji i pozyskać minimum 3 aktywnych graczy, którzy do niego dołączą.

a) W niektórych przypadkach może być konieczne ponowne złożenie podania o dany ród/organizację (będzie miało to miejsce, jeśli od czasu przeniesienia rodu/organizacji do tła, w fabule zaszły zmiany, które wymagają dostosowania rodu/organizacji do nowych realiów).


Regulamin dot. rozgrywki mechanicznej


1. Przepisy znajdujące się w tej części regulaminu dotyczą wszystkich graczy bez względu na wybraną rasę, klasę, profesje, czy też pełnioną w krainie funkcje.
2. Każdy mieszkaniec, który doznał krzywdy ze strony innego mieszkańca Brethildinu, ma prawo zgłosić tę sprawę do odpowiedniej osoby funkcyjnej, wraz z dowodami popełnienia przestępstwa (wpisy z dziennika, screeny, wiadomości itp.).
3. Kategorycznie zabrania się używania wszelakich oprogramowań w celu wykonania danej czynności w grze bez obecności gracza prowadzącego dane konto.
4. Kradzież, jako umiejętność Złodzieja, wyłączona jest spod jurysdykcji administracyjnej.
5. Kwestia ataków na nowych graczy (którzy spędzili maksymalnie do 3 dni w grze) regulowana jest przez mechanizmy gry. Jeśli gracz zdecyduje się na zdjęcie przysługującej mu z automatu ochrony nowego gracza, dopuszcza się atakowanie jego konta, jednakże nie częściej niż zezwala na to regulamin gry.
5. Dozwolone jest tworzenie w grze klanów, które są organizacjami czysto mechanicznymi (a więc nie ma konieczności uzyskania na nie zgody), pod następującymi warunkami:
a) Nazwa klanu oraz rangi w nim wykorzystywane powinny pochodzić z języka polskiego, być zgodnymi z niniejszym regulaminem (zwłaszcza z przepisami dot. imion, którymi należy się w tym aspekcie kierować). Nazwy klanów nie muszą się wpasowywać w realia krainy (fabuła).
b) Klan będzie posiadał minimum 3 aktywnych (regularnie logujących się do gry) członków.

Atakowanie graczy

1. Dopuszcza się wykonywanie ataków na innych mieszkańców Brethildinu, którzy znajdują się w tej samej lokalizacji oraz nie posiadają włączonego immunitetu.
2. Maksymalna liczba ataków na jednego gracza, jaką można wykonać wynosi:

a) 1 atak na godzinę (reset mały)
b) 3 ataki na cały dzień (reset duży)

3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby ataków na jednego gracza, poszkodowany ma prawo do zgłoszenia sprawy do wybranego Nadzorcy w przeciągu 3 dni od zaistniałej sytuacji. W zgłoszeniu należy:

a) Podać dane gracza, który dopuścił się złamania regulaminu (Nick, id)
b) Podać powód zgłoszenia (nieregulaminowe ataki w liczbie X)
c) Załączyć zrzut z ekranu (przedstawiający wpisy z dziennika) lub przesłać do Nadzorcy wpisy z dziennika poprzez dostępną tam opcje.

4. Nadzorca, po zapoznaniu się ze sprawą ma obowiązek ukarania gracza zgodnie z zasadą: każdy atak ponad dopuszczalną liczbę ataków na jednego gracza, to: 2 dni lochów + liczba wykonanych nieregulaminowych ataków (nie więcej niż 7 dni lochów łącznie).

Atakowanie strażnic graczy


1. Dopuszcza się wykonywanie ataków na strażnice innych graczy, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

a) Maksymalna liczba ataków wykonywana na jedną strażnice w ciągu godziny nie może być większa niż 3.
b) Maksymalna liczba ataków wykonywana na jedną strażnice w ciągu doby nie może być większa niż 9.

2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby ataków na jedną strażnice, poszkodowany ma prawo do zgłoszenia sprawy do wybranego Nadzorcy w przeciągu 3 dni od zaistniałej sytuacji. W zgłoszeniu należy:

a) Podać dane gracza, który dopuścił się złamania regulaminu (Nick, id)
b) Podać powód zgłoszenia (nieregulaminowe ataki na strażnicę – X ataków w ciągu godziny/doby)
c) Załączyć zrzut z ekranu (przedstawiający wpisy z dziennika) lub przesłać do Nadzorcy wpisy z dziennika poprzez dostępną tam opcje.

3. Nadzorca, po zapoznaniu się ze sprawą ma obowiązek ukarania gracza zgodnie z zasadą: każdy atak ponad dopuszczalną liczbę ataków na jedną strażnice, to: 2 dni lochów + liczba wykonanych nieregulaminowych ataków (nie więcej niż 7 dni lochów łącznie).

Walki klanów

4. Dopuszcza się wykonywanie ataków na inne klany w grze, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

a) Maksymalna liczba ataków wykonywana na jeden klan w ciągu godziny nie może być większa niż 1.
b) Maksymalna liczba ataków wykonywana na jeden klan w ciągu doby nie może być większa niż 5.
c) W przypadku, gdy liczba ataków wykonanych na jeden klan w przeciągu 5 dni jest większa niż 15, mamy do czynienia z nękaniem, które jest karalne.

5. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby ataków na jeden klan, przywódca poszkodowanego klanu ma prawo do zgłoszenia sprawy do wybranego Nadzorcy w przeciągu 3 dni od zaistniałej sytuacji. W zgłoszeniu należy:

a) Podać nazwę klanu, który dopuścił się złamania regulaminu.
b) Podać powód zgłoszenia (nieregulaminowe ataki na klan – X ataków w ciągu godziny/doby/5 dni)
c) Załączyć zrzut z ekranu (przedstawiający wpisy z dziennika) lub przesłać do Nadzorcy wpisy z dziennika poprzez dostępną tam opcje.

6. Nadzorca, po zapoznaniu się ze sprawą ma obowiązek ukarania gracza zgodnie z zasadą: każdy atak ponad dopuszczalną liczbę ataków na jedną organizację, to: 10000 sztuk złota x liczba ataków wykonanych ponad limit (pod uwagę bierzemy nie więcej niż 10 ataków ponad limit – maksymalna kara wynosi więc 100000 sztuk złota).

a) Ukarana organizacja przekazuje organizacji poszkodowanej, taką ilość sztuk złota, jaką nakazuje strażnik w oparciu o powyżej przedstawiony wzór, w przeciągu maksymalnie 5 dni od momentu nałożenia kary.


Brethildin based on © 2004-2012 Vallheru 1.5